“บริษัท เดอะ เพ็ท จำกัด มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงาน ประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ อย่างมีมาตรฐานและปรับปรุง อย่างต่อเนื่องให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในด้านคุณภาพ ราคา และบริการ เพื่อสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า ”